Hot News :
กองคลัง

นางสาววันวิสาข์ ศรีแสง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

พนักงานส่วนตำบล

ว่าง

นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.)

นางพจมาลย์ อำคาคูณ

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวสุพัตรา กันหารินทร์

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏืบัติงาน

นางสาวบุปฝา ตะนะโส

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

พนักงานจ้างตามภารกิจ/คนงานทั่วไป

นางสาวอริยา แก้วคำมา

ผู้ช่วยนักวิชาการการเงินและบัญชี

นายจิรวัฒน์ แก่นพิทักษ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวรังสินี ผลชะอุ่ม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวทิพวรรณ โสดามุกข์

คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานธุรการ)

บริการออนไลน์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ