Hot News :

ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ขอประชาสัมพันธ์ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง กำหนดช่วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาด ของจังหวัดอุบลราชธานี ฉบับที่ 2/2566
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ขอประชาสัมพันธ์ปฏิทินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง เรื่อง การประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2566
วันที่ 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ขอประชาสัมพันธ์เอกสารการให้ความรู้เกี่ยวกับยาและสารเสพติดที่เป็นอันตราย เพื่อจะได้มีวิธีป้องกันตนเองและบุคคลในครอบครัว
วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้งร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งเกษม ร่วมกันทำความสะอาดบ้านผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ที่บ้านกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในพื้้นที่ตำบลโนนผึ้ง ร่วมใจป้องกันไวรัส COVID-19 พร้อมทั้งมีจุดให้บริการที่ทิ้งหน้ากากอนามัย/หน้ากากที่ใช้แล้ว เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
สถานที่ท่องเที่ยวภายในตำบลโนนผึ้ง
วันที่ 9 มีนาคม 2565 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ออกมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มีนาคม 2565
วันที่ 8 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันพระปกเกล้าฯ เพื่อเยี่ยมชมหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับและศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลโนนผึ้ง โดยท่านสมชัย บูรณะ นายอำเภอเมืองยโสธร ร่วมคณะด้วย
ารประชุมประชาคมท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง เพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ เสนอแนะแนวทางพัฒนา เพื่อร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง
วันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 09.40 น. นายเสน่ห์ คำสี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ได้กล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
วันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 09.50 น. นายเสน่ห์ คำสี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ได้กล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
วันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น. นายสมชัย บูรณะ นายอำเภอวารินชำราบ พร้อมด้วยนายชาญณรงค์ อัครชูวงศ์ ท้องถิ่นอำเภอวารินชำราบ เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ครั้งแรก
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นายธนวัฒน์ ไพศาลเจริญโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง พร้อมด้วยผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล และสมาชิกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ตำบลโนนผึ้ง ร่วมพลังกันที่บ้านจั่น เพื่อเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การดูแลรักษาความสะอาด เพื่อลดปริมาณขยะในพื้นที่ ตำบลโนนผึ้ง
วันที่ 9 กุมภาพันธ์2565 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ออกมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กุมภาพันธ 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ประชาสัมพันธ์ประกาศหลักเกณฑ์ขั้นตอนและวิธีการเกี่ยวกับภาษีและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2565 ติดต่อสอบถาม 045-953452
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น Zero Tolerance ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ลงพื้นที่จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ในการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง โดยสำนักงานปลัด ลงพื้นที่จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เพื่อรับฟังปัญหาหาความต้องการ ของประชาชนในพื้นที่ภายในตำบลโนนผึ้ง เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสมบูรณ์ ในการกำหนดแนวทางพัฒนา กิจกรรม/โครงการ ในการแก้ไขปัญหาให้กับ ประชาชนในพื้นที่ ตามนโยบายของรัฐบาลและผู้บริหารท้องถิ่น

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย อบต.โนนผึ้ง พบประชาชน ประจำเดือน มกราคม 2564

เริ่มต้นก่อนหน้า12ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 2

บริการออนไลน์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ